Vad är Marketplace Borås?

Marketplace Borås, i Textile Fashion Center, är ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, Nordiska Textilakademin (Nordisk Designskola) och näringslivet. Tillsammans arbetar vi för att stärka Borås och Sjuhärads position inom mode, textil och design.

Verksamheten drivs som en ekonomisk förening med uppgift att tillgodose medlemmarnas önskemål samt utvecklas i ett kundorienterat perspektiv. Som medlem får man möjligheter att samverka i ett unikt nätverk och bjuds in till inspirerande och affärsutvecklande aktiviteter. Genom Marketplace Borås affärsnätverk blir man större än som enskild aktör.

Vision

Marketplace Borås ska bli Skandinaviens ledande affärsarena inom mode, textil och design.

Affärsidé

Genom långsiktig, integrerad samverkan mellan näringsliv, forskning, utbildning och offentlig sektor skapa unika förutsättningar för affärsutveckling och möten inom mode, textil och närliggande branscher. Detta ska ske på lokal, regional, nationell och global nivå.

Våra kärnvärden.

Samverkan

Med en gemensam plattform och affärsarena skapar Marketplace Borås mötesplatser och verktyg för samverkan med Högskolan i Borås, Textilhögskolan i Borås, Nordiska Textilakademin (Nordisk Designskola), branschorganisationer, Borås Stad och näringslivet.

Nyskapande

I mötet med Marketplace Borås, våra aktiviteter och verksamhetsområden ska man känna att vi är nyskapande. Att vi är navet i att utveckla den textila branschen utifrån de behov och de förutsättningar som finns idag och imorgon.

Tillväxt

Genom Marketplace Borås affärsnätverk blir man större än som enskilda aktörer. Klimatet och miljön gör att fler växer. En stor, stark och framgångsrik bransch har alla nytta av – forskning, utbildning, näringsliv och stad.

 

Läs Marketplace Borås verksamhetsberättelse för 2015


 

What is Marketplace Borås?

 Marketplace Borås, in the Textile Fashion Center, is a collaboration between Borås city, the University of Borås, Nordic school of design and the industry and commerce.

Together we work to improve our position within the textile, fashion and design industry. Marketplace Borås is an economical compound with the task to meet the need of our members, and to evolve through a customer-oriented perspective.

Vision

Marketplace Borås will be the leading buisness arena in Scandinavia within fashion, textile and design

Mission

Through long-term, integrated collaboration between industry, research, education and public sectors, we will create unique opportunities for business and meetings in the fashion, textile and design related industries. This will take place at a local, regional, national and global level.

Our core values

Cooperation

With a common platform and business arena Marketplace Borås creates venues and tools for collaboration with the University of Borås, the Swedish School of Textiles, Nordic School of Design, professional organizations, the city of Borås and the industry.

Innovatory

Our activities and areas of operation should mean that Marketplace Borås is innovative. That we are the hub of the development of the textile industry from the needs and the opportunities available today and tomorrow.

Growth

With Marketplace Borås business networking one can become stronger than if one were to work on their own. With our climate and environment we help you grow. We want to create a strong and successful industry they we all can benefit from – research, education, business and city.